ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4
ชาวอีสานที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

 • คุณสุมิตร อินทเกษ
 • คุณพีรวิชญ์ สุนิพรรณ
 • คุณพัชราภรณ์ ผลดี
 • คุณปริญญา จึงวิเศษพงษ์
 • คุณปวีณา ศรีใส
 • คุณวิสิทธิ์ศักดิ์ ดังใหม่
 • คุณรุ่งทิวา ที่หนองสังข์
 • คุณพุทธิดา โพธิ์เลิง
 • คุณธีรภัทร พงษ์ศรียา
 • คุณณิชานันท์ อุดทา
 • คุณชูศักดิ์ พินิจการ
 • คุณทวีศักดิ์ ทิพารัตน์
 • คุณธีรโชติ หรุ่นกระโทก
 • คุณนิโลบล วงค์พุฒ
 • คุณนันทิดา ปาณะวงศ์
 • คุณเกียรติศักดิ์ บูชาชัยรัตน์
 • คุณศึกษาคร กันพยาธิ์
 • คุณวิมล วงษาเสน
 • คุณออนมณี เที่ยงพูนวงศ์
 • คุณสุชาดา สนิทนิตย์
 • คุณปวีณา พรมภักดิ์
 • คุณลินดา สะโรบล ณ อยุธยา
 • คุณพลอยขวัญ กาญจนสุรัตน์
 • คุณชิงชัย ห่วงไธสงค์
 • คุณหนูไท ยะพันธ์ชัย