กติกาเงื่อนไขทั้งรายการ

มีคริสตัลอยู่ในมือ กะพอปานถือ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
ให้เฉพาะชาวอีสานได้ลุ้นถึง 100 เครื่อง

กติกาเงื่อนไขทั้งรายการ

ผู้ร่วมรายการส่งฉลากน้ำดื่มคริสตัลที่ระบุรายการชิงโชค

แบบเต็มแผ่น ขวด PET ขนาด 350 มล., 600 มล., หรือ 1,500 มล. หรือ ฝาขวดแก้ว ขนาด 500 มล. พร้อมเขียนชื่อ ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ให้ชัดเจน 1 ฉลากถือเป็น 1 ชิ้นส่วน หรือ 1 ฝา ถือเป็น 1 ชิ้นส่วน แล้วส่งมายัง บมจ.เสริมสุข ตู้ ปณ. 88 ปจ. นครราชสีมา 30000 เริ่มส่งชิ้นส่วน วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2562
 • จับรางวัลจำนวน 5 ครั้ง ณ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน) โรงงานนครราชสีมา เลขที่ 211 ถนนราชสีมา – กบินทร์บุรี หมู่ที่ 4 ต.ปรุใหญ่ อ.เมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 เพื่อชิงรางวัลโทรศัพท์ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9 128 GB มูลค่ารางวัลละ 33,900 บาท รวม 100 รางวัล รวมมูลค่า 3,390,000 บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) โดย จับรางวัล จำนวน 5 ครั้ง ในเวลา 10.00 น ครั้งที่ 1 ในวันที่ 17 ม.ค. 62 จำนวน 10 รางวัล, ครั้งที่ 2 ในวันที่ 15 ก.พ. 62 จำนวน 15 รางวัล, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 14 มี.ค.62 จำนวน 25 รางวัล, ครั้งที่ 4 ในวันที่ 10 เม.ย. 62 จำนวน 25 รางวัล และ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 7 พ.ค. 62 จำนวน 25 รางวัล ประกาศรางวัลผู้โชคดี 5 ครั้ง คือ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 21 ม.ค.62, ครั้ง ที่ 2 ในวันที่ 19 ก.พ. 62, ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18 มี.ค. 62, ครั้งที่ 4 ในวันที่ 12 เม.ย. 62 และครั้งที่ 5 ในวันที่ 10 พ.ค. 62 โดยจะประกาศผลทาง www.sermsukplc.com และ www.crystal.co.th จังหวัดที่ร่วมรายการ; นครราชสีมา, อุบลราชธานี, ขอนแก่น, บุรีรัมย์, อุดรธานี, ศรีสะเกษ, สุรินทร์, ร้อยเอ็ด, สกลนคร, ชัยภูมิ, กาฬสินธุ์, มหาสารคาม, นครพนม, เลย, ยโสธร, หนองคาย, หนองบัวลำภู, บึงกาฬ, อำนาจเจริญ, มุกดาหาร
 • ผู้โชคดี 1 ท่านมีสิทธิ์ได้รับรางวัลเพียง 1 รางวัลเท่านั้น หากผู้โชคดีได้รับรางวัลซ้ำ ในรายการเดียวกัน บริษัทฯ จะทำการจับชิ้นส่วนขึ้นมาใหม่เพื่อหาผู้โชคดีคนใหม่ มาทดแทนต่อไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชำระค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดขึ้น หรือจะเกิดขึ้นจากการรับรางวัล เช่น ค่าภาษีที่เกี่ยวข้อง และอื่นๆ
 • ผู้โชคดีไม่สามารถโอนสิทธิ์ใดๆ ที่ได้จากรายการนี้ให้บุคคลอื่น โดยมิได้รับความยินยอม เป็นหนังสือจากบริษัทฯ
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัล บริษัทฯ จะมีจดหมายลงทะเบียนตอบรับ แจ้งให้ทราบ ตามชื่อที่อยู่ บนชิ้นส่วนจนครบทุกรางวัลภายใน 15 วันทำการ หลังจากวันจับรางวัล ทั้งนี้ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ ก่อนการจับรางวัลทุกครั้ง และจะทำการตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นส่วนให้สมบูรณ์ ก่อนจ่ายรางวัลทุกครั้ง
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้ พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง และสำเนาทะเบียนบ้านพร้อมรับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ พร้อมจดหมายยืนยันผู้โชคดีที่ทางบริษัทฯ ออกให้ มาขอรับรางวัล ด้วยตนเอง ตามสถานที่ และวันเวลาที่บริษัทฯ กำหนด หากไม่สามารถมารับด้วยตนเอง ผู้มารับรางวัลแทนต้องนำบัตรประชาชน หรือบัตรที่ทางราชการออกให้และทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวนอย่างละ 1 ฉบับ ของผู้โชคดีและของผู้รับมอบ อำนาจ รวมทั้งเอกสารมอบอำนาจที่ติดอากรแสตมป์ถูกต้อง พร้อมจดหมายยืนยัน ผู้โชคดีที่ทางบริษัทฯ ออกให้มาให้ครบถ้วน ในกรณีที่ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลอายุต่ำกว่า 15 ปีบริบูรณ์ จะต้องนำสูติบัตรฉบับจริง และสำเนารับรองความถูกต้อง จำนวน 1 ฉบับ มาแสดงโดยให้มาพร้อมกับบิดาหรือมารดา หรือผู้ปกครอง (บิดา มารดา หรือผู้ปกครอง จะต้องนำบัตรประชาชนและทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนารับรองความถูกต้องจำนวน อย่างละ 1 ชุด มาแสดงด้วย)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนรายละเอียดเกี่ยวกับโทรศัพท์ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9 128 GB ในมูลค่าเท่าเดิม หรือมากกว่า โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า รางวัลดังกล่าว ข้างต้นไม่สามารถขายคืนหรือเปลี่ยนแปลงเป็นเงินสดได้
 • ถ้าผู้โชคดีไม่ติดต่อขอรับรางวัลภายใน 45 วันหลังจากที่บริษัทฯ ได้ลงประกาศใน www.sermsukplc.com และwww.crystal.co.th จะถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการรับรางวัล และบริษัท ฯ จะมอบรางวัลให้แก่เหล่าสภากาชาด จังหวัดปทุมธานีต่อไป
 • ผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลมีมูลค่าเป็นเงินตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป จะต้องชำระค่าภาษี หัก ณ ที่จ่าย 5% ตามมูลค่าของของรางวัล
 • ชิ้นส่วนฉลากหรือฝาที่ชำรุด ไม่สมบูรณ์ มีการดัดแปลงแก้ไข ทำซ้ำ รอยแก้ไขตัวพิมพ์ดีด และรอยแก้อื่น ๆ หรือได้มาโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย ถือเป็นโมฆะและไม่มีสิทธิ์รับรางวัล
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการนำภาพผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลเผยแพร่ เพื่อการประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่างๆ
 • พนักงานของ บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน), บริษัทตัวแทนโฆษณา, คณะกรรมการ ดำเนินรายการ, และ บริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการจับรางวัล พร้อมทั้งครอบครัว ไม่มีสิทธิ์ส่งชิ้นส่วนเข้าร่วมรายการ
 • คำตัดสินของคณะกรรมการ สักขีพยาน ถือเป็นเด็ดขาดและสิ้นสุด
 • ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
  www.sermsukplc.com และ www.crystal.co.th