ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3

ชาวเหนือที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

 • คุณละออง วงษ์จันทร์
 • ด.ญ.ชัญญานุช ณะรงค์ชัย
 • คุณศุภชัย ทองประเสริฐ
 • คุณยุพา ปานพรม
 • คุณบุญส่ง โพธิ์ทอง
 • คุณจิรประภา จิตเนาวรัตน์
 • คุณเรือนเพชร มาทน
 • คุณติ่ง แซ่จิว
 • คุณสุรางค์ ตรียะวงศ์
 • คุณศิรินภา โปรเทียรนื
 • คุณฐิติพร โฉมแดง
 • ด.ช.เจนจิรา บุญประเสริฐ
 • คุณธมน ลิ้มปัญญาเลิศ
 • คุณเยาวเรศ ริดจูงพืช
 • คุณมนันต คุ้มวิญญาณ
 • คุณอรจันทร์ วันชุลี
 • คุณแก้ว ก้อนคำ
 • คุณณัฐกิตติ์ บัวดี
 • คุณสมจิต ปะระมะ
 • คุณธิดาพร อินคูณ
 • ด.ญ.อาจรีย์ เมธาวีบริรักษ์
 • คุณพิทักษ์ เอื้อมลฉัตร
 • คุณสุรศักดิ์ เรือนศรี
 • คุณผัด เสาร์นุ
 • คุณชนัญฐิยา ห่านดำ