ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4

ชาวเหนือที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

 • ด.ญ.ฟุ้งฟ้า เอี่ยมเอื้อยุทธ
 • คุณบังเอิน เพิ่มทวี
 • คุณปณัฐภา ฉัตรเสาวภัณฑ์
 • คุณประเจียด สมบูรณ์
 • คุณวัรภัทร คำมูล
 • คุณสุรเดช สุขาพันธลักษ์
 • คุณชิษณุพงศ์ รุ่งไพบูลย์ฤทธิ์
 • คุณเกียรติศักดิ์ สร้อยคำ
 • คุณพัณณ์ชิตา เชาวน์ธนะรัตน์
 • คุณพัชรินทร์ หมื่นอินทร์
 • คุณบุษยา นัยวิจารณ์
 • คุณลำพวน โพธิ์เจริญ
 • คุณทองเจือ พูลการไถ
 • คุณเปมิกา สว่างเนตร
 • คุณสุรนิตย์ สือพัฒธิมา
 • ด.ช.ปวรรุจ กิจสุวรรณ
 • คุณอนุชัย วันตี
 • คุณสุลิสา ป้องสมาน
 • คุณบัณฑิตา แอมโคก
 • คุณยงยุทธ ชัยวงค์
 • คุณอนุ พ่วงทิม
 • คุณชนาธิป รักขาว
 • ด.ญ.โอบอ้อม อารีย์
 • ด.ช.พุทธคุณ เทียนลำ
 • คุณวิสิฐศักดิ์ ขันแก้ว