ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5

ชาวอีสานที่ได้รับ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

 • คุณณัฐกรณ์ จันทรเสนา
 • คุณยุวรัตน์ นารถชมสา
 • คุณอนัตตา แสงศิรินาวิน
 • คุณวชิรวิทย์ จันทร์ผิว
 • ญนันทพร บุญสงค์
 • คุณรัชดา มังคละแสน
 • คุณมนต์นภา เพ็ญศรี
 • คุณวีรศักดิ์ เนตรคุณ
 • คุณจิรภา ออเจษฎากุล
 • คุณปุณิกา มรดก
 • คุณกมลรัตน์ นุตไพโรจน์
 • คุณกีรติ ประนัดโส
 • คุณจิรศักดิ์ ไถจะโปะ
 • คุณวริสบา แพงไธสงค์
 • คุณภัญญณัฐ แพงกันญา
 • คุณปิติพงษ์ ศิริภักดิ์
 • คุณจันทิรา เชียรศรี
 • คุณสำรอง บุญทิสา
 • คุณไพทูรย์ ศรีประดู่
 • คุณอัญมณี อาบสุวรรณ
 • คุณทัศนีย์ อุมงค์
 • คุณจิรัฏฐ์ แก้วมาลี
 • นายนฤนาท คุณธรรม
 • คุณกิรณา ศรีกุลวงศ์
 • คุณศิวัช วงษ์คลองเขื่อน