ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 5

ชาวเหนือที่ได้รับซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

 • คุณพัชนี วิใจยอง
 • คุณณัฐพล มุ่งการนา
 • คุณสุดาวรรณ แช่มมณี
 • คุณสุทัศน์ สดชื่น
 • คุณวิเชียร นิมมานพิภักดิ์
 • คุณศุภรัสมี แซ่ย่าง
 • คุณสุธิดา พลอาชา
 • คุณนราธิป สิทธิทรากรณ์
 • คุณฐิตาภา นะรารัม
 • คุณปรารถนา ศรีเพชร์
 • คุณสมใจ ขำอ่อน
 • คุณจุฑามาศ มาน้อย
 • คุณแวว อนุวาลย์
 • คุณภัทรพงศ์ คงบัว
 • คุณวีรยุทธ์ พนไธสง
 • คุณดำรงวุฒิ บุญพิเชฐ
 • คุณณัฐพงษ์ วงษ์จันทร์กุล
 • คุณรัตนา สมุดไทย
 • คุณมัณฑนา อรุณศิริ
 • คุณประยูร เพชรเกิด
 • คุณกันยา ทับบุญมี
 • คุณสมพงศ์ เสียงเสนาะ
 • นายดี นามี
 • คุณมัควาล ต่อวาส
 • คุณวาสนา สุนทรพงศ์