ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 3

ชาวอีสานที่ได้รับ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

 • คุณปัญจพร ปานพิมพ์
 • คุณกาญจนา กลมเกลียว
 • คุณสมาส ปิ่นละออ
 • นางสาวนิรัญญา อุ่นใจ
 • คุณบัวลอย สักกุนัน
 • นางพอนสะหวัน สมสัก
 • คุณพรรณี ทองสอาด
 • นางสาวสมจิตร์ คำเมือง
 • คุณวุฒิไกร พฤษฎี
 • นายอภิสิทธิ์ ศิริรุ่งสกุลวงศ์
 • นายศักดิ์ดา เจ๊กจันทึก
 • ด.ช.ขวัญชัย ศรีพรม
 • นายประพล ยางธิสาร
 • นางสาวสุภารัตน์ นาด้วง
 • คุณวิภา กระบวนศรี
 • นางสาวพิมพ์พร ป้อมหิน
 • นายวัลลภ ชื่นจิตร
 • นายพชรพล หยุ่มไธสง
 • นางถนอม อู๋สูงเนิน
 • นางสาวพรพิมล จันทกร
 • คุณสุวิทย์ จันลา
 • นายภัทรพล ขันธุปัตน์
 • นายประจักษ์ ศรีชาแอน
 • นายไพรัช เงินเก่า
 • นางวิภา มุ่งสันติ