ประกาศรายชื่อผู้โชคดี ครั้งที่ 4

ชาวอีสานที่ได้รับ ซัมซุง กาแล็คซี่ โน้ต 9
(จำนวน 25 รางวัล)

ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

 • คุณสุมิตร อินทเกษ
 • คุณพีรวิชญ์ สุนิพรรณ
 • คุณพัชราภรณ์ ผลดี
 • คุณปริญญา จึงวิเศษพงษ์
 • คุณปวีณา ศรีใส
 • คุณวิสิทธิ์ศักดิ์ ดังใหม่
 • คุณรุ่งทิวา ที่หนองสังข์
 • คุณพุทธิดา โพธิ์เลิง
 • คุณธีรภัทร พงษ์ศรียา
 • คุณณิชานันท์ อุดทา
 • คุณชูศักดิ์ พินิจการ
 • คุณทวีศักดิ์ ทิพารัตน์
 • คุณธีรโชติ หรุ่นกระโทก
 • คุณนิโลบล วงค์พุฒ
 • คุณนันทิดา ปาณะวงศ์
 • คุณเกียรติศักดิ์ บูชาชัยรัตน์
 • คุณศึกษาคร กันพยาธิ์
 • คุณวิมล วงษาเสน
 • คุณออนมณี เที่ยงพูนวงศ์
 • คุณสุชาดา สนิทนิตย์
 • คุณปวีณา พรมภักดิ์
 • คุณลินดา สะโรบล ณ อยุธยา
 • คุณพลอยขวัญ กาญจนสุรัตน์
 • คุณชิงชัย ห่วงไธสงค์
 • คุณหนูไท ยะพันธ์ชัย
 • ลำดับ ชื่อ - นามสกุล

  • คุณสุมิตร อินทเกษ
  • คุณพีรวิชญ์ สุนิพรรณ
  • คุณพัชราภรณ์ ผลดี
  • คุณปริญญา จึงวิเศษพงษ์
  • คุณปวีณา ศรีใส
  • คุณวิสิทธิ์ศักดิ์ ดังใหม่
  • คุณรุ่งทิวา ที่หนองสังข์
  • คุณพุทธิดา โพธิ์เลิง
  • คุณธีรภัทร พงษ์ศรียา
  • คุณณิชานันท์ อุดทา
  • คุณชูศักดิ์ พินิจการ
  • คุณทวีศักดิ์ ทิพารัตน์
  • คุณธีรโชติ หรุ่นกระโทก
  • คุณนิโลบล วงค์พุฒ
  • คุณนันทิดา ปาณะวงศ์
  • คุณเกียรติศักดิ์ บูชาชัยรัตน์
  • คุณศึกษาคร กันพยาธิ์
  • คุณวิมล วงษาเสน
  • คุณออนมณี เที่ยงพูนวงศ์
  • คุณสุชาดา สนิทนิตย์
  • คุณปวีณา พรมภักดิ์
  • คุณลินดา สะโรบล ณ อยุธยา
  • คุณพลอยขวัญ กาญจนสุรัตน์
  • คุณชิงชัย ห่วงไธสงค์
  • คุณหนูไท ยะพันธ์ชัย